Onderwerpen:

Wat is een duurzame energie-installatie (DEI)?

Onze duurzame energie-installatie is hybride, dat houdt in dat we meerdere warmtebronnen en -technieken gebruiken om warmte te produceren. We gebruiken lokale en regionale biogrondstoffen voor de productie van groene warmte. Daarnaast wekken we ook warmte op met de combinatie van restwarmte, zonnepanelen en warmtepompen. De zonnepanelen van de installatie zorgen ervoor dat de elektriciteit die het productieproces nodig heeft, duurzaam wordt opgewekt.

Hoe duurzaam is een duurzame energie-installatie?

Hoog rendement
De duurzame energie-installatie bestaat grofweg voor de ene helft uit filters en voor de andere helft uit warmte-terugwin-installaties. Dit laatste zorgt ervoor dat er geen warmte verspild wordt en dat het totale rendement van deze installatie hoog is. De filters in de fabriek zorgen ervoor dat de uitstoot binnen de strenge Nederlandse normen valt en dat er bijvoorbeeld geen roet vrijkomt. De uitstoot van Eemwarmte is nog eens aanzienlijk lager dan deze norm.

Slim vraaggestuurd
Voor de piekvraag in de ochtend en avond dienen de buffervaten aan de voorzijde van de duurzame energie-installaties. Wanneer onze klanten in Amersfoort in de ochtend en avond de verwarming aanzetten en willen douchen, bevatten deze vaten voldoende warm water om de piekvraag te kunnen opvangen. Het stookvermogen wordt in de zomer vanzelfsprekend aangepast op de verminderde warmtevraag vanuit het slimme groene warmtenet in Amersfoort. In de zomer verwarmen we zoveel mogelijk ‘emissieloos’. Met warmtepompen en zonnepanelen, die overdag al de warmte voor de avond en de ochtend erop gemaakt hebben. Dit laatste is uniek, het betreft een omgekeerde sturing door het slimme warmtenet, waarbij dus de vraag stuurt in plaats van een continu regulier aanbod. Deze efficiëntie maakt de warmtelevering nog duurzamer.

Wat komt er uit de schoorsteen?

Waterdamp
Wat uit de schoorsteen komt is voor het grootste gedeelte waterdamp, afkomstig uit de houtsnippers die tot 55% water kunnen bevatten. Dit veroorzaakt ‘uitstoot’, die in sommige weersomstandigheden duidelijker (bij koude) of donkerder (lichtval) kan lijken, maar dus vooral bestaat uit water.

CO₂
Daarnaast komt er ook CO₂ vrij, afkomstig uit de houtsnippers. De uitstoot van CO₂ is gelijk aan de opname ervan, waardoor deze direct weer wordt opgenomen in de korte-koolstof-kringloop, hetgeen biogrondstoffen tot een CO₂-neutrale brandstof maakt.

Voor open haarden en kleine verbrandingsketels (thuisgebruik) zijn geen normen opgesteld in Nederland, maar voor installaties zoals deze, moet voldaan worden aan de Nederlandse emissie-eisen. Deze emissie-eisen behoren tot de strengste van de wereld. Er is fors geïnvesteerd in filterinstallaties; hetgeen resulteert in een emissie die voornamelijk bestaat uit waterdamp en CO₂.

Bij verbranding van fossiel aardgas komt miljoenen jaren oud CO₂ in grote hoeveelheden in de atmosfeer terecht. Dat verstoort de CO₂-balans. Bij verbranding van biogrondstoffen komt ook CO₂ vrij, maar deze werd in recente jaren onttrokken uit de lucht. Deze wordt ook weer vlot opgenomen door planten en bomen.

Stikstof
Een kleine emissie van NOx vindt eveneens plaats (net als bij aardgas), hiervoor gelden aanvullende eisen en zijn de benodigde maatregelen getroffen; denk aan de plaatsing van een katalysator. De hoeveelheid uitgestoten stikstof wordt door een onafhankelijk geaccrediteerd meetbureau periodiek gemeten, zoals wettelijk verplicht is. Hierop controleert de Omgevingsdienst of dit binnen de norm is. Hier blijven we (ruim) binnen.

Fijnstof
Door de aanwezige filters wordt de uitstoot van fijnstof dusdanig beperkt dat deze per verbrandingsunit gelijkstaat aan de uitstoot van circa drie reguliere woning-openhaarden bij gemiddeld jaarlijks gebruik. Een duurzame energie-installatie bestaat uit twee onafhankelijk functionerende verbrandingsunits wat dus zes open haarden zijn. Met dat verschil dat hiermee zo’n 7000 woningen (rekeneenheid; woning-equivalenten) worden verwarmd. Duurzaam en aardgasvrij. ‘Stof’ (waarbinnen fijnstof valt) wordt ook gemeten in de wettelijk verplichte metingen; ook hier scoren de installaties in Amersfoort (ruim) binnen de norm.

Blijft de uitstoot binnen de normen?

In Amersfoort wordt een installatie gebouwd waarvan er in Nederland al tientallen staan. Ook het moederbedrijf Energie voor Elkaar werkt met soortgelijke installaties. Elk jaar worden de emissies door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau gemeten; het rapport wordt overlegd aan de omgevingsdienst van Amersfoort. Zij controleren of de emissie voldoet aan de Nederlandse normen en handhaaft indien nodig. De installaties op De Hoef en Industrieterrein Isselt voldoen en zijn de modernste van Nederland.

Zijn de meetrapportages (straks) openbaar?

De emissie-rapportages zoals een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau deze naar aanleiding van hun metingen opstelt, zijn behoorlijk technisch van aard. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat zij verkeerd geïnterpreteerd worden. De controle op deze rapportages is om deze reden taak van de experts binnen de omgevingsdienst.

Ruik ik de duurzame energie-installaties?

In de reguliere situatie (meer dan 90% van de tijd) vindt er continu normale productie plaats en dus volledige verbranding. Volledige verbranding betekent geurloos. Hierbij kunnen de geurklachten niet afkomstig zijn van onze duurzame energie-installatie.

Bij een vermoeden van geuroverlast door de energie-installatie, meld uw klacht dan z.s.m. (zie contactgegevens). Op dat moment wordt er in de systeemmonitoring nagegaan of er sprake is van volledige verbranding of dat er wellicht sprake is van een incidentele onderhoudsstop.

Wanneer de ketelinstallatie na onderhoudswerkzaamheden, weer moet opstarten is het mogelijk dat u voor korte tijd een openhaardgeur waarneemt. Of u hiervan daadwerkelijk (tijdelijk) overlast ervaart, is afhankelijk van windrichting, windsterkte en bijzonderheden zoals de luchtvochtigheid. Belangrijk om te weten is dat de filters van de installatie ook tijdens opstartfase naar behoren functioneren.

Komen er roetdeeltjes uit de schoorstenen?

De filters die in de schoorstenen van onze duurzame energie-installatie zijn toegepast, zorgen ervoor dat er geen roetdeeltjes passeren.

Wordt er nog met aardgas gestookt?

Nee. Amersfoort is een fossielvrij warmtenet.

Op een dit warmtenet kunnen diverse duurzame bronnen worden aangesloten, maar de start- en tevens transitiebrandstof is biomassa. Op het moment dat er een andere duurzame bron, zoals restwarmte of aquathermie wordt aangesloten, kan het aandeel biogrondstoffen worden teruggebracht. Totdat het nog slechts nodig is bij koudepieken en als duurzame back-up.

Wat merk ik tijdens onderhoud aan een ketelinstallatie?

Voor incidenteel onderhoud wordt de ketelinstallatie enige tijd uitgezet. Bij het opnieuw in bedrijf nemen van een ketelinstallatie gaat de temperatuur van de vuurhaard naar ca. 900 graden toe. Bij deze hoge temperatuur verbranden de biogrondstoffen geheel, dus zonder bijkomende geur of rook. Dit noemen wij ook wel een volledige verbranding. Dit is de reguliere warmteproductie-situatie. Omwonenden merken niets van de installatie, los van mogelijke waterdamp, waarneembaar uit de schoorsteen.

Tijdens het incidenteel opnieuw opstarten zal de temperatuur in de ketel korte tijd lager zijn. Dat is het moment dat u de verbranding kunt waarnemen, door de geur en enige rook. Het ruikt dan als een openhaard van een woning zoals u die kunt ruiken wanneer u buiten in een woonwijk loopt. Nabijgelegen woningen en bedrijven kunnen hiervan tijdelijk enige overlast ondervinden; dit duurt meestal niet langer dan een uur en is voor verderop gelegen woningen niet merkbaar.

Hoe duurzaam is het gebruik van biogrondstoffen?

Regionale biowarmte is een duurzame warmtebron en prima tussenoplossing die op dit moment in Nederland beschikbaar is en voldoet aan de regels die de wetgever stelt aan warmtebedrijven. Daarnaast heeft de SER (Sociaal Economische Raad) onlangs aangegeven dat het gebruik van regionale biogrondstof zoals wij dat doen, op dit moment de juiste – meeste duurzame – manier is om biogrondstoffen in te zetten voor de energietransitie. Hiermee onderscheiden we ons van de grote biomassacentrales die draaien op buitenlandse pellets, die veelvuldig in de media zijn.

Stoten biogrondstoffen minder CO₂ uit dan fossiele alternatieven?

Nee. En dit doet ook niet ter zake omdat de CO₂ uit hernieuwbare bronnen zoals onze biogrondstoffen, direct in de korte koolstofcyclus wordt opgenomen. Dit in tegenstelling tot CO₂ uit fossiele brandstoffen die in een ‘cyclus’ van miljoenen jaren zijn opgebouwd.

Omdat de uitstoot van fossiele brandstoffen zoals aardgas niet (op afzienbare termijn) in een cyclus wordt opgenomen, geven fossiele brandstoffen met hun CO₂-uitstoot een netto toevoeging aan de atmosfeer.

We willen verdere klimaatverandering tegengaan en de temperatuurstijging op aarde met maximaal 1,5 graden beperken – zie ook het Klimaatakkoord van Parijs 2015. Om die reden zijn fossiele brandstoffen geen optie.

Verbranden jullie nat hout?

De biogrondstoffen uit lokale en regionale snoei- en resthoutstromen die wij benutten in onze installaties hebben een vochtpercentage van max 50%. Deze biogrondstoffen kunnen we zonder extra (energie-kostende) droogbehandeling inzetten.

Onze duurzame energie-installaties zijn namelijk voorzien van vuurhaarden met traag bewegende schuine roosters. Hierop drogen de biogrondstoffen vlak voor verbranding. Dit zorgt ervoor dat keteltemperaturen dusdanig hoog blijven dat de verbranding volledig is, en daarmee geurloos en zonder rook.

Waterdamp uit de schoorsteen
Het vrij hoge percentage vocht in de biogrondstoffen dat onze installaties kunnen verwerken, verklaart de witte waterdamppluim uit de schoorsteen (bij koude duidelijker zichtbaar en met tegenlicht optisch donkerder).

Meer dan 50% vocht
Onverhoopt kan het eens voorkomen dat er nattere biogrondstoffen (>50%) worden aangeleverd. De keteltemperatuur kan hierdoor tijdelijk dalen, waardoor er sprake kan zijn van enige rook- en geurontwikkeling. Onze systemen registreren dit, en er wordt dan zo snel mogelijk met droge grondstoffen opgemixt. Het filtersysteem dat de uitstoot filtert, is ook op dit soort momenten gewoon in werking. Doorgaans is de keteltemperatuur gauw weer op peil; voldoende hoog voor een reguliere, volledige verbranding. Volledige verbranding betekent automatische geurloze verbranding waarbij geen rook maar waterdamp vrijkomt.

Kan ik biogrondstoffen aanleveren voor groene warmte?

Wij nemen geen biogrondstoffen in van particulieren. Daarvoor kunt u dan contact opnemen met ROVA. Er zijn gemeenten waar dat gratis kan en bij andere gemeenten gelden tarieven voor inlevering.